Usługi księgowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiej, wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego – w tym w szczególności znajomości podatku dochodowego (PIT i CIT), podatku VAT, ustawy o rachunkowości, zasad rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

Czytaj więcej

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowo–płacowej oraz naliczanie i wypłata wynagrodzeń jest obowiązkiem formalno-prawnym każdego przedsiębiorcy. Wyłączenie działu płac poza strukturę firmy zapewni Państwu poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac.

Czytaj więcej

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Chcąc zapewnić małym i średnim firmom dostęp do fachowej wiedzy księgowo-podatkowej, postanowiliśmy jako jedni z pierwszych zaoferować na rynku usługę tzw. „zewnętrznego dyrektora finansowego”. Naszym celem jest pomoc kadrze zarządzającej w obszarze księgowości, podatków oraz pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje unijne).

Czytaj więcej

Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej

W ramach naszych usług oferujemy ekspertyzy, opinie i szczegółowe projekty dotyczące organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych) oraz chroni firmę przed utratą aktywów.

Czytaj więcej

Informatyzacja rachunkowości

W ramach naszych usług oferujemy usługi polegające na przygotowaniu ekspertyz, opinii i szczegółowych projektów dotyczących informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy.

Czytaj więcej

Rachunkowość projektów unijnych

Firmy ubiegające się o dotacje ze środków unijnych muszą pamiętać, że jednym z podstawowych warunków, które muszą spełnić w trakcie realizacji projektu, jest księgowe wyodrębnienie operacji gospodarczej finansowanej dotacją.

Czytaj więcej

Usługi księgowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiej, wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego – w tym w szczególności znajomości podatku dochodowego (PIT i CIT), podatku VAT, ustawy o rachunkowości, zasad rozliczeń podatkowych i rachunkowych. Niezbędna jest ponadto znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Tak szeroka wiedza wymaga od przedsiębiorcy zatrudnienia wielu specjalistów z różnych dziedzin. Niesie to za sobą konieczność rozbudowy pionu prawno – księgowego i zwiększenia kosztów zatrudnienia. Realizując oczekiwania naszych Klientów, świadczymy pełną obsługę finansowo–księgową firm, prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów pracujących pod nadzorem biegłych rewidentów. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy kompleksowe prowadzenie księgowości, jak również realizację określonych zleceniem zadań. Każdy nasz projekt jest indywidualnie dopasowany do oczekiwań Klienta. Zakres usług świadczonych przez ABC Accounting obejmuje w szczególności:

 • Pomoc przy założeniu, prowadzeniu lub likwidacji działalności
 • Pomoc przy wyborze formy opodatkowania lub prowadzenia działalności
 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenie księgowości spółek komandytowych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 • Pomoc w przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS i NBP)
 • Przygotowywanie miesięcznych/kwartalnych/rocznych sprawozdań finansowych

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowo–płacowej oraz naliczanie i wypłata wynagrodzeń jest obowiązkiem formalno-prawnym każdego przedsiębiorcy. Wyłączenie działu płac poza strukturę firmy zapewni Państwu poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac. ABC Accounting oferuje Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową zapewniającą realizację powyższych założeń. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników zgodnie
  z dostarczanymi listami obecności
 • Pośrednictwo w zgłaszaniu/aktualizacji/wyrejestrowaniu (ZUS)
 • Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS
 • Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • Weryfikacje rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i ZUS
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Sporządzanie świadectw pracy

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Chcąc zapewnić małym i średnim firmom dostęp do fachowej wiedzy księgowo-podatkowej, postanowiliśmy jako jedni z pierwszych zaoferować na rynku usługę tzw. „zewnętrznego dyrektora finansowego”. Naszym celem jest pomoc kadrze zarządzającej w obszarze księgowości, podatków oraz pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje unijne). Sprawozdania finansowe stanowią finalny produkt długotrwałego procesu przetwarzania informacji księgowych niezbędny w codziennym procesie zarządzania firmą. Szybki dostęp do tych informacji ułatwia kadrze menedżerskiej podejmowanie strategicznych decyzji i niejednokrotnie stymuluje właściwy rozwój jednostki. Na Państwa zlecenie świadczymy usługi
z zakresu:

 • Wsparcia zarządu w zakresie budowania strategii finansowej i podatkowej firmy
 • Przygotowywania danych finansowych dla banków i instytucji finansowych w celu pozyskania nowych źródeł finansowania (kredyty i pożyczki unijne)
 • Budżetowania oraz analizy wyników finansowych i przepływów pieniężnych
 • Nadzoru istniejącego lub budowa nowego działu finansowego firmy
 • Zastępstwa personelu Klienta na czas choroby lub innej nieobecności
 • Wsparcia obsługi audytu lub kontroli podatkowych
 • Pomocy w restrukturyzacji firmy lub działu finansowo-księgowego

Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej

W ramach naszych usług oferujemy ekspertyzy, opinie i szczegółowe projekty dotyczące organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych) oraz chroni firmę przed utratą aktywów i stanowi źródło wczesnego ostrzegania dla kierownictwa. Doświadczenia nabyte w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki organizacyjne spółdzielczości, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe) oraz różnych branżach pozwoliło nam na zdobycie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania i wdrożenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w każdej firmie. Do naszych zadań należy między innymi:

 • Analiza stanu obecnego rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz wskazanie możliwych działań restrukturyzacyjnych
 • Projektowanie rachunkowości zarządczej pod kątem rachunku kosztów i kalkulacji kosztów produktów
 • Opracowanie polityki rachunkowości, planu kont, instrukcji
  i regulaminów wewnętrznych
 • Współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo–księgowych
 • Opracowanie procedur kontroli i sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządu
 • Tworzenie wzorcowych raportów na potrzeby kadry zarządzającej
 • Projektowanie obiegu dokumentów w działach finansów i księgowości

Informatyzacja rachunkowości

W ramach naszych usług oferujemy usługi polegające na przygotowaniu ekspertyz, opinii i szczegółowych projektów dotyczących informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przy pomocy zintegrowanych systemów informatycznych. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala na usprawnienie funkcjonowania strategicznych działów firmy (w tym działów finansowo-księgowych), przyspiesza obieg informacji, ujednolica i standaryzuje procesy wewnątrz firmy, ułatwiając procesy decyzyjne. Usługi w zakresie informatyzacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obejmują:

 • Analizę stanu obecnego systemów informatycznych ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz identyfikację zapotrzebowania informacyjnego poszczególnych komórek
 • Porównanie produktów informatycznych dostępnych na rynku pod kątem ich elastyczności i optymalizacji rozwiązań do specyfiki klienta
 • Nadzór nad pracami wdrożeniowymi od strony koncepcyjnej i merytorycznej
 • Parametryzację i optymalizację wdrażanych systemów

Rachunkowość projektów unijnych

Firmy ubiegające się o dotacje ze środków unijnych muszą pamiętać, że jednym z podstawowych warunków, które muszą spełnić w trakcie realizacji projektu, jest księgowe wyodrębnienie operacji gospodarczej finansowanej dotacją.

Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzają wymóg, aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów unijnych utrzymywały odrębny system księgowy, albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

Konieczność wprowadzania wyodrębnionej ewidencji wydatków jest często warunkiem zawartym w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. Odrębna, prowadzona w prawidłowy sposób ewidencja księgowa ma być m.in. gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. W ramach usług rachunkowości projektów unijnych oferujemy:

 • Wsparcie w zakresie zaprojektowania planu kont i rozliczania dotacji unijnej
 • Prowadzenie lub doradztwo w zakresie księgowego i podatkowego ujęcia rozliczeń projektów unijnych
 • Przygotowywanie analiz oraz raportów związanych z projektami unijnymi
 • Pomoc przy obsłudze audytów projektów unijnych
 • Zastępstwo personelu Klienta na czas choroby lub innej nieobecności